Oto | Sunday - 05. December 2021
 
tlačiť

Z histórie Slovenskej chirurgickej spoločnosti

Slovenská chirurgická spoločnosť (SCHS) vznikla v roku 1968, po vzniku Československej federatívnej republiky, kedy v rámci Československej chirurgickej spoločnosti (ČSCHS) vznikli Česká chirurgická spoločnosť a Slovenská chirurgická spoločnosť...

Slovenská chirurgická spoločnosť (SCHS) vznikla v roku 1968, po vzniku Československej federatívnej republiky, kedy v rámci Československej chirurgickej spoločnosti (ČSCHS) vznikli Česká chirurgická spoločnosť a Slovenská chirurgická spoločnosť. Tieto odborné spoločnosti spočiatku nemali právnu subjektivitu a pracovali v rámci Českej lekárskej spoločnosti, resp. Slovenskej lekárskej spoločnosti.
Prvým predchodcom ČSCHS bola Československá chirurgicko-gynekologická spoločnosť, založená 4. novembra 1920 v Prahe, kedy boli na schôdzi jej výboru prijaté stanovy. Prvým predsedom sa stal prof. MUDr. Otakar Kukula. Gynekologickú sekciu viedol prof. MUDr. Piťha. Súčasne so spoločnosťou bol založený aj časopis "Rozhledy v chirurgii a gynekológii". Prvý zjazd spoločnosti sa konal 2. - 4. apríla 1921 v Prahe. Z chirurgov zo Slovenska sa na zjazde zúčastnili aj prof. Kostlivý a Dr. Uram. Prof. Kostlivý viedol jednanie zjazdu v prvý deň dopoludnia, Dr. Uram s doc. Záhradníčkom druhý deň odpoludnia. Dr. Uram slávnostným príhovorom zjazd aj ukončil. Súčasne s týmto zjazdom vyšiel aj prvý ročník "Rozhledov v chirurgii ". V roku 1934 sa spoločnosť rozdelila na Československú chirurgickú spoločnosť a Českolovenskú gynekologickú spoločnosť.

Po roku 1945 existovali v rámci ČSCHS český a slovenský výbor spoločnosti, ktoré vzájomne spolupracovali. V tomto období bol predsedom slovenského výboru spoločnosti prof. MUDr. Konštantín Čársky. Posledným predsedom výboru a neskôr už Slovenskej chirurgickej spoločnosti pred rokom 1989 bol prof. MUDr. Emil Matejíček, DrSc.
V roku 1989 na Kostlivého chirurgickom dni v Bratislave bolo vedením SCHS navrhnuté rozpustenie jestvujúceho výboru SCHS a jeho nahradenie novým výborom, vybraným zväčša z členov bývalého výboru. Proti tomu sa postavilo plénum, rozpustilo starý výbor a zvolilo skupinu, ktorá mala za úlohu pripraviť demokratickú voľbu výboru SCHS. Táto skupina pripravila voľby korešpondenčným spôsobom ( boli to prvé korešpondenčné voľby v celej Slovenskej lekárskej spoločnosti ) a ich výsledky predložila na jar 1990 plénu chirurgov na Stredoslovenských chirurgických dňoch vo Vrátnej doline ( hotel Boboty). Po voľbách sa predsedom nového výboru SCHS vtedy stal doc. MUDr. Stanislav Čársky, DrSc. a vedeckým sekretárom MUDr. Dušan Vršanský, CSc. Funkčné obdobie bolo obmedzené na dva roky. Dohodla sa spolupráca s ČCHS tak, že v dvojročných obdobiach sa mali striedať vo vedení federálnej ČSCHS predseda výboru českej a slovenskej chirurgickej spoločnosti. Časopis Rozhledy v chirurgii sa stal časopisom českej aj slovenskej chirurgickej spoločnosti a v tomto zmysle bolo upravené aj zloženie redakčnej rady. Československé chirurgické kongresy sa mali pravidelne striedať podľa modelu raz v Čechách, raz na Slovensku. Začal sa vydávať občasník Spravodaj SCHS, ktorý neskôr v roku 1997 dostal formu časopisu s názvom Chirurgický spravodaj.

Začiatkom roku 1992 prebehli druhé korešpondenčné voľby, ktorých výsledky boli predložené plénu na Stredoslovenských chirurgických dňoch na Táloch na jar 1992. Najviac hlasov dostal prof. S. Čársky, ktorý pre zaneprázdnenosť funkciu nemohol prijať a predsedom sa stal MUDr. Dušan Vršanský, CSc. Vedeckým sekretárom sa stal MUDr. Juraj Pechan, CSc. SCHS začala formálne vykonávať aj predsednícku funkciu ČSCHS, fakticky je však nevykonávala. V lete 1994 sa Dr. Vršanský vzdal funkcie predsedu SCHS a predsedom sa stal prof. MUDr. Stanislav Čársky, DrSc. V roku 1996 boli nové voľby do výboru SCHS a predsedom výboru SCHS bol opäť zvolený prof. S. Čársky. Funkciu prevzal do I. Slovenského chirurgického kongresu.

Československá chirurgická spoločnosť poriadala pravidelne v dvojročných intervaloch Československý chirurgický kongres s medzinárodnou účasťou. Kongresy sa konali striedavo v Čechách a na Slovensku. Posledný kongres poriadaný československou chirurgickou spoločnosťou ako "Česko-slovenský kongres" sa konal 9. - 11. septembra 1993 v Banskej Bystrici. Od roku 1995 sa kongresy konajú ako národné kongresy pod hlavičkou národných chirurgických spoločností. Nakoľko medzi českými, moravskými a slovenskými chirurgami zostali dobré a priateľské vzťahy, ostali tieto kongresy súčasne spoločnými stretnutiami českých, moravských a slovenských chirurgov. Kongres v Plzni v roku 1995 bol prvý Český chirurgický kongres a súčasne XXVIII. Spoločné stretnutie českých a slovenských chirurgov. Kongres v Bratislave v roku 1997 bol I. Slovenský chirurgický kongres a súčasne XXIX. Spoločné stretnutie českých a slovenských chirurgov.

Po úspešnom priebehu I. Slovenského chirurgického kongresu s medzinárodnou účasťou v Bratislave ( september 1997) a úspečnom absolvovaní dvoch funkčných období sa na zasadnutí výbopru SCHS 4.12.1997 prof. S. Čársky funkcie predsedu SCHS vzdal. Za nového predsedu výbor SCHS zvolil doc. MUDr. P. Kothaja, CSc. Vedeckým sekretárom sa stal MUDr. P. Holéczy, CSc.

V priebehu rokov sa na báze materskej SCHS vytvorili samostatné odborné spoločnosti, ktoré dovtedy existovali ako sekcie SCHS. Takýmito spoločnosťami a prezidentmi sú:

prezident SS plastickej chirurgie je Doc. MUDr. Ján Koller, PhD. (Bratislava –Ružinov)
prezident SS úrazovej chirurgie je MUDr. Ján Kuchta, PhD. (Trnava)
prezident SS detskej chirurgie je Doc. MUDr. Milan Dragula, PhD. mim.prof. (Martin)
prezident SS cievnej chirurgie je Prof. MUDr. Vladimír Šefránek, CSc. (Bratislava – SÚSCH)

V rámci SCHS existujú v súčasnosti tieto odborné sekcie:
- Sekcia mininvazívnej chirurgie (od r.1995, predseda MUDr. Pavel Holéczy, CSc.po jeho odchode do ČR sa stal predsedom MUDr. Rastislav Johanes),
- Koloproktologická sekcia ( od r. 1994, predseda MUDr. Jozef Korček).

V tomto období 1996 – 2000 výbor SCHS spolupracoval na organizovaní IV. Slovenského chirurgického kongresu v Bojniciach, ktorý sa konal v dňoch 8. – 10. septembra 1999. Kongresu sa posledný krát zúčastnil aj profesor MUDr. Stanislav Čársky, CSc. , a v jeho priebehu bol slávnostne pasovaný za rytiera (prof. S. Čársky koncom roku 1999 zomrel). Kongres bol súčasne XXXI. Spoločným kongresom českých a slovenských chirurgov a bol dôkazom pretrvávajúcich priateľských vzťahov s českými a moravskými chirurgami. V tomto období bol členom výboru SCHS aj prof. MUDr. Ján Černý, DrSc. , autor doteraz platnej a najdôležitejšej učebnice špeciálnej chirurgie. Prof. Černý zomrel v roku 2000 ale doteraz sa na jeho pamiatku v Žiline koná Žilinský chirurgický deň.

Vo volebnom období 2001 – 2004 pracoval Výbor SCHS v tomto zložení: prof. Kothaj (prezident), prof. Bober (viceprezident), doc. Holéczy (vedecký sekretár), členovia – prof. Vajó (súčasne hlavný odborník MZ SR pre odbor chirurgia), prof. Haruštiak, prof. Pechan, prof. Mazuch, doc. Mištuna, doc. Bakoš, doc. Ohrádka, doc. Straka, Kyslan, Ježík.

Krátko po nastúpení nového výboru SCHS do činnosti vznikla myšlienka podporiť mladých chirurgov a vytvoriť im fórum, na ktorom by mohli prednášať a ktoré by si mohli aj sami s pomocou výboru SCHS organizovať. Keďže veľkým podporovateľom mladých chirurgov bol nedávno zosnulý profesor S. Čársky, dostalo novo vzniknuté podujatie názov Dni mladých chirurgov profesora Stanislava Čárskeho. Onedlho sa k myšlienke slovenských chirurgov pridala aj Česká chirurgická spoločnosť a tieto dni sa začali poriadať striedavo na Slovensku a v Českej republike. Prvých dní, ktoré sa konali v roku 2001 v Martine, sa zúčastnila aj manželka profesora S. Čárskeho – Mgr. Eva Čárska. V neskorších rokoch hlavnú zásluhu na rozvoji tohto podujatia mali z členov výboru SCHS zásluhu prof. Pechan a doc. Mištuna. Členovia výboru SCHS pôsobili na týchto podujatiach ako odborní garanti.

V tomto období výbor SCHS spolupracoval na organizovaní III. Slovenského chirurgického kongresu v Prešove, ktorý sa konal v dňoch 6. – 8. sptembra 2002. Hlavným organizátorom kongresu bol člen výboru MUDr. Karol Kyslan a MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD. Kongres bol súčasne XXXIII. Spoločným kongresom českých a slovenských chirurgov a bol dôkazom pretrvávajúcich priateľských vzťahov s českými a moravskými chirurgami.

Hneď na začiatku tohto obdobia, v roku 2001, vznikla myšlienka, vytvoriť medailu Slovenskej chirurgickej spoločnosti, ktorá by bola pamiatkou na tri generácie významných slovenských chirurgov: zakladateľa a pokračovateľov slovenskej chirurgickej školy – profesorov Kostlivého, Konštantína Čárskeho a Stanislava Čárskeho. Iniciátorom myšlienky bol prof. Pechan. Podarilo sa nadviazať kontakt s výtvarníkom a medailérom Mariánom Polomským a po asi dvojročnej spolupráci bola táto najkrajšia a najhodnotnejšia medaila Slovenskej chirurgickej spoločnosti na svete. Má názov Medaila profesorov Kostlivého, K. Čárskeho a S. Čárskeho. Prvým chirurgom, ktorý toto ocenenie získal bol Prof. MUDr. Jaroslav Siman, CSc. , a to za celoživotné chirurgické dielo (profesor Siman bol prvým slovenským chirurgom, ktorému sa podarilo úspešne operovať „siamské“ dvojčatá). Medaila mu bola odovzdaná pri príležitosti jeho 70-tych narodenín v januári 2004.

V priebehu tohto volebného obdobia sa viacerí členovia výboru SCHS zúčastňovali na tvorbe katalógu chirurgických výkonov v rámci komisií Ministerstva zdravotníctva. V katalogizačnej komisii, ktorú za MZ SR koordinoval vtedy MUDr. Peter Finďo, bol vedením chirurgickej subkomisie poverený prof. Kothaj. Po viacerých sedeniach na ministerstve bolo dohodnuté, aby sa za základ slovenského katalógu chirurgických výkonov zobral nórsky katalóg „Nomecso“. Nakoľko na ministerstve neboli jednotné názory na tvorbu, ale hlavne na význam katalógu pre prax a preplácanie výkonov, bola práca na zavedení katalógu výkonov do praxe na pokyn ministra Zajaca dočasne pozastavená. V tvorbe katalógu výkonov sa pokračovalo až počas ministrovania Ivana Valentoviča (po roku 2007).

V roku 2004 vznikla z iniciatívy profesora Simana myšlienka, vydať viacdielnu učebnicu chirurgie pod názvom Princípy chirurgie. Hlavnou ideou projektu bolo zosumarizovať všetky najnovšie chirurgické vedomosti vo všetkých chirurgických a chirurgii príbuzných odboroch. Prof. Siman ako hlavný editor od prvopočiatku spolupracoval s členmi výboru SCHS a štyria z nich – prof. Haruštiak, prof. Kothaj, prof. Pechan a prof. Vajó – sa stali koeditormi. Do písania tejto 5-dielnej učebnice sa zapojili takmer všetci skúsení slovenskí chirurgovia. Tvorba tejto knihy bola veľmi náročná a jej prvý diel venovaný prevážne všeobecnej chirurgii vyšiel až v roku 2007. Slávnostne bol verejnosti predstavený za účasti prezidenta republiky Ivana Gašparoviča a rektora Univerzity Komenského doc. Gahéra v aule UK dňa 15. mája 2007. Kým hlavným editorom prvého dielu bol profesor Siman, po jeho smrti v roku 2008 bolo treba túto úlohu prevziať niektorým z koeditorov – členov výboru SCHS. Tak hlavným editirom druhého dielu, venovanému hlavne hrudníkovej chirurgii sa stal prof. Haruštiak. Druhý diel knihy Princípy chirurgie sa podarilo vydať až v roku 2010. Tretí diel by mal byť venovaný brušnej chirurgii.

V roku 2004 bola na základe nového vysokoškolského zákona pri Ministerstve zdravotníctva SR kreovaná celoštátna Akreditačná komisia. Jej predsedom sa stal člen výboru SCHS prof. Pechan. Akreditačná komisia v neskoršom období – v roku 2005 – schválila aj študijné programy odborov gastroenterologická chirurgia a chirurgia, ktoré museli členovia výboru SCHS (hlavne prof. Haruštiak, prof. Kothaj, prof. Vajó a prof. Pechan) na základe požiadaviek Európskej únie, do ktorej Slovensko vstúpilo v máji 2003, vypracovať v rámci Slovenskej zdravotníckej univerzity. Tieto akreditované študijné programy platia dodnes. V rámci práce tejto celoštátnej akreditačnej komisie vznikli aj pracovné skupiny, ktoré akreditovali jednotlivé univerzity (UK, UPJŠ) z odboru chirurgia respektíve gastroenterologická chirurgia. Členmi týchto akreditačných skupín boli členovia výboru SCHS – prof. Haruštiak, prof. Vajó, prof. Bober, prof. Kothaj, prof. Pechan a doc. Mištuna.

Koncom tohto volebného obdobia začala SCHS vydávať časopis Slovenská chirurgia, jeho nulté číslo vyšlo v decembri 2004. Hlavnou myšlienkou bolo odovzdávať praktické skúsenosti slovenských a českých klinických pracovísk všetkým slovenským chirurgom, pravidelne a bezplatne, priamo na ich domácu adresu. Súčasne je časopis fórom, kde môžu publikovať všetci slovenskí chirurgovia a prostredníctvom neho sú informovaní o súčasnom dianí v Slovenskej chirurgickej spoločnosti. Časopis Slovenská chirurgia vychádza dodnes, v roku 2009 vychádzal už 6. ročník časopisu. Veľkú zásluhu na jeho vydávaní má jeho šéfredaktor doc. Mištuna.

V priebehu tohto obdobia sa rozhodovalo aj o ďalšej účasti slovenských chirurgov na vydávaní časopisu Rozhledy v chirurgii. Vďaka sprostredkovaniu finančnej pomoci výboru SCHS vydavateľstvu (cez firmu Johnson and Johnson) a vďaka priateľským vzťahom s vedením Českej chirurgickej spoločnosti, ako aj vďaka predsedovi ČCHS doc. Havlíčkovi a šéfredaktorovi časopisu prof. Hájkovi, sa podarilo zachovať slovenské zastúpenie v redakčnej rade tohto časopisu. Tým aj participovať na jeho vydávaní tak a uľahčiť publikovanie slovenským chirurgom v tomto časopise. Od tejto doby až doteraz sú členmi redakčnej rady Rozhledy v chirurgii prof. Kothaj a prof. Pechan, ďalší dvaja prof. Vajó a prof. Bober zostali čestnými členmi redakčnej rady.

V spolupráci s vtedajším hlavným odborníkom MZ SR pre odbor chirurgia prof. Vajóom sa výbor SCHS angažoval aj za zvýšenie platieb za onkochirurgické diagnózy a za hospitalizáciu na Jednotkách intenzívnej starostlivosti. Na viacerých stretnutiach na MZ SR so zástupcami zdravotných poisťovní v priebehu roka 2004, ktorých sa zúčastňovali prof. Vajó, prof. Kothaj a prof. Pechan, sa podarilo dohodnúť zvýšenie platieb na JIS o 50% a získať prísľub, že platby za onkochirurgické diagnózy sa budú diferencovať od platieb za bežnú diagnózu. V súčasnosti je platba za onkochirurgickú diagnózu väčšia asi o 20%.

V tomto období Výbor SCHS úzko spolupracoval aj so Slovenskou lekárskou komorou, v rámci ktorej vznikli odborné komisie, ktoré mali pôsobiť ako poradcovia pri návrhu zákonov respektíve pri riešení sťažnostných podaní na SLK. Do čela chirurgickej komisie pri SLK bol zvolený vtedajší hlavný odborník MZ SR pre odbor chirurgia prof. Vajó.

Vo volebnom období 2004 – 2008 pracoval Výbor SCHS v tomto zložení: prof. Kothaj (prezident), prof. Haruštiak (viceprezident), doc. Mištuna (vedecký sekretár), členovia – prof. Vajó, prof. Bober, prof. Mazuch, prof. Pechan (od 2007 hlavný odborník MZ SR pre odbor chirurgia), doc. Bakoš, doc. Straka, Kyslan, Ferenčík, Ježík, Johanes.

Jednou z hlavných úloh výboru SCHS v tomto období bolo dopracovať koncepciu odboru chirurgia, ktorá by bola vlastne spoločnou koncepciou odborov chirurgia a gastroenterologická chirurgia. Mala nadväzovať na koncepciu odboru chirurgia, ktorú v roku 1997 vypracoval vtedajší hlavný odborník pre odbor chirurgia prof. Vajó. Ministerstvo zdravotníctva vypracoval jednotnú osnovu pre všetky koncepcie a podľa tejto osnovy pracoval už aj nový hlavný odborník MZ SR pre odbor chirurgia – doc. Huťan (túto funkciu prevzal po prof. Vajóovi v roku 2005). Pri tvorbe novej koncepcie spolupracoval doc. Huťan s výborom SCHS, najmä s prezidentom SCHS prof. Kothajom. Výbor SCHS v tom čase venoval niekoľko zasadnutí tomu, aby čo najpresnejšie pripomienkoval návrh koncepcie. Jej definitívne znenie bolo na Ministerstvo zdravotníctva odovzdané v marci 2006.

Už v predchádzajúcom období vyvíjal prezident SCHS prof. Kothaj s podporou ďalších členov výboru SCHS (prof. Haruštiaka, prof. Pechana) aktivity, aby boli poisťovňami uhrádzané staplery nad rámec platby za hospitalizáciu. Pri vysokej cene staplerov a ich nepreplácaní hrozilo, že ich slovenskí chirurgovia z fiančných dôvodov prakticky nebudú môcť pri operáciách používať. Po opakovaných a vyčerpávajúcich zdôvodňovaniach, ako aj „pohrození“, že pri nepreplácaní staplerov bude ohrozená onkochirurgická starostlivosť na Slovensku, zdravotné poisťovne nakoniec koncom roku 2003 súhlasili s vydaním cenového výmeru na preplácanie staplerov. V máji roku 2004 bolo Ministerstvom zdravotníctva schválené cenové opatrenie na zaradenie staplerov do zoznamu osobitne hradeného ŠZM a napokon aj vydané Ministerstvom financií. V prvej etape, aby k schváleniu preplácania vôbec došlo, musel byť v roku 2004 stanovený zoznam pracovísk a diagnóz, komu a kedy budú staplery preplácané. Boli vybraté klinické a krajské pracoviská so skúsenosťami v používaní staplerov. Neskôr, v roku 2005, pri odchode ministra Zajaca z funkcie ministra, bolo konečne presadené, aby staplery mohli byť preplácané každému pracovisku, ak deklaruje získanie skúseností v používaní staplerov. Výnos, ktorý už nestanovuje žiadne obmedzenia týkajúce sa pracoviska, bol vydaný na jeseň roku 2005 a platí doteraz.

Výbor SCHS bol iniciátorom aj viacerých odborných metodických usmernení vydaných potom Ministerstvom zdravotníctva. V roku 2005 bol na podnet SCHS vydaný Metodický list MZ SR o postupe pri krvácaní do tráviaceho traktu. Spracovaný bol vtedajším hlavným odborníkom MZ SR pre odbor chirurgia prof. Vajóom a podklady preň vzišli z Nitrianskeho chirurgického dňa venovanému tejto problematike. Posledný metodický list, ktorého iniciátorom bol výbor SCHS, bol list týkajúci sa prevencie tromboembolizmu v chirurgii. Na jeho príprave sa z členov výboru podieľali doc. Mištuna, prof. Pechan a prof. Kothaj.

Výbor SCHS úzko spolupracoval s Ministerstvom zdravotníctva za účelom zlepšenia pozície chirurgov v procese hájenia ich záujmov. Dňa 22. 8. 2006, krátko po nástupe ministra zdravotníctva Ivana Valentoviča, bola delegácia výboru SCHS (prof. Kothaj, prof. Pechan, doc. Bakoš) u ministra, kde ho okrem pozvania na IV. Slovenský chirurgický kongres súčasne požiadala, aby pomohol zmeniť legislatívu týkajúcu sa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou tak, aby ÚDZS nemohol v prípade posúdenia zavinenia podávať automaticky trestné oznámenie na postihnutého lekára. U ministra sme našli pochopenie a po určitých legislatívnych úpravách bola táto právomoc ÚDZS bola zrušená. Podobné stretnutie zástupcov výboru SCHS bolo aj s predsedom ÚDZS MUDr. Richardom Demovičom začiatkom roku 2009 (zúčastnili sa ho prof. Haruštiak, prof. Pechan a prof. Kothaj). Bola dohodnutá spolupráca v tom zmysle, že v závažných nejasných prípadoch bude konzultované aj vednie SCHS, odborná spoločnosť sa bude môcť k prípadu vyjadriť, a že jej stanovisko bude brané do úvahy.

V auguste 2006 bola ukončená modernizácia webovej stránky Slovenskej chirurgickej spoločnosti, o čo sa zaslúžil najmä MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD. z Chirurgickej kliniky v Prešove. Stránka s názvom www.schs.sk bola funkčná už od roku 2001, kedy bola spustená pri príležitosti príprav III. Slovenského chirurgického kongresu v Prešove, ale od roku 2006 bola už plne kompatibilná so stránkami ostatných zahraničných chirurgických spoločností. Obsahovala adresár slovenských chirurgických pracovísk a informovala o dianí v slovenskej chirurgii ako aj o domácich a zahraničných odborných chirurgických podujatiach. Aj keď v prvých rokoch existovala len vďaka veľkej osobnej iniciatíve MUDr. Mýtnika ako jej webmajstra, postupne prevzal nad stránkou záštitu Výbor SCHS a garantuje jej obsah. V súčasnosti je stránka plne funkčná a objavujú sa na nej všetky aktuality z diania v slovenskej chirurgii.

V tomto období výbor SCHS spolupracoval na organizovaní IV. Slovenského chirurgického kongresu v Nitre, ktorý sa konal v dňoch 6. – 8. sptembra 2006. Hlavným organizátorom kongresu bol člen výboru doc. Bakoš. Kongres bol súčasne XXXV. Spoločným kongresom českých a slovenských chirurgov a bol dôkazom pretrvávajúcich priateľských vzťahov s českými a moravskými chirurgami.

V roku 2007 participoval výbor SCHS na organizácii prvého stredoeurópskeho chirurgického kongresu SURGERY 07 v Prahe (3. – 6. október 2007). Slovenská chirurgická spoločnosť mala na starosti zorganizovanie jednej zo sekcií o laparoskopickej chirurgii. V predsedníctve organizačného výboru pre tento ako aj ďalšie ročníky bol z titulu funkcie prezidenta SCHS nominovaný prof. Kothaj.

Počas tohto obdobia sa obnovili práce na tvorbe katalógu chirurgických výkonov. Za MZ SR bola touto prácou poverená MUDr. Eva Vivodová, ktorá so SCHS veľmi dobre spolupracovala a doteraz spolupracuje. Za SCHS bol koordináciou s ministerstvom poverený doc. Bakoš, ktorý túto úlohu veľmi zodpovedne plnil. Jednotliví členovia výboru SCHS spracovali výkony na jednotlivých orgánoch a po spoločnej práci bol na MZ SR koncom roku 2008 predložený takmer kompletný katalóg chirurgických výkonov – bol to zoznam, ktoré výkony môže a musí robiť chirurg, a ktoré výkony musia byť chirurgovi zdravotnou poisťovňou preplatené.

Jedným z najnáročnejších projektov, na ktorom pracovali aj členovia výboru SCHS bol projekt znovu spustenia programu transplantácií pečení na Slovensku. Po viacročnej prestávke (predtým sa transplantovalo v Bratislave v rokoch 2000 – 2005) bol tento program znovu spustený v Banskej Bystrici v máji 2008 a v septembri 2008 v Bratislave. V Banskej Bystrici bol členom transplantačného tímu prof. Kothaj. V Bratislave sa programu zúčastňuje doc. Olejník.

Koncom tohto obdobia bol na pozvanie výboru SCHS účastníkom Stredoslovenských chirurgických dní (apríl 2008) významný japonský chirurg Dr. Naoki Hiki. V priamom prenose z operačnej sály vo FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici vykonal inštruktívnu a zaujímavú operáciu – laparoskopicky asistovanú resekciu žalúdka s D-II lymfadenektómiou.

V tomto ako aj v predchádzajúcom volebnom období výbor SCHS úzko spolupracoval s inými odbornými spoločnosťami, a to najmä so Slovenskou gastroenterologickou spoločnosťou. Prostredníctvom svojho zástupcu vo výbore SGS prof. Pechana ako aj rôznych prednášajúcich členov sa výbor SCHS aktívne zúčastňoval na spoluorganizácii významných gastroenterologických fór ako sú každoročne poriadané Gastrofórum na Štrbskom plese a Bardejovské gastroenterologické dni.

Ďalšie voľby do výboru SCHS sa konali začiatkom roku 2009. Na obdobie rokov 2009 – 2012 sa členmi výboru stali: Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. (prezident), Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc. (1. viceprezident), MUDr. Mirodslav Mýtnik, PhD. (2. viceprezident), Doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc, mim.prof. (vedecký sekretár), Prof. MUDr. Juraj Bober, CSc. , Prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc. , Prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc. (súčasne hlavný odborník MZ SR pre odbor chirurgia), Prof. MUDr. Peter Labaš, CSc. , Doc. MUDr. Juraj Olejník, CSc. , Doc. MUDr. Martin Huťan, CSc. , Doc. MUDr. Emil Bakoš, CSc. , MUDr. Rastislav Johanes, MUDr. Andrej Ferenčík.

V tomto období výbor SCHS spolupracoval na organizovaní V. Slovenského chirurgického kongresu v Žiline, ktorý sa konal v dňoch 16. – 18. septembra 2009. Hlavným organizátorom kongresu bol člen výboru MUDr. Rastislav Johanes. Kongres bol súčasne XXXVII. Spoločným kongresom českých a slovenských chirurgov a bol dôkazom pretrvávajúcich priateľských vzťahov s českými a moravskými chirurgami.

Slovenská chirurgická spoločnosť úzko spolupracuje s Českou chirurgickou spoločnosťou, čoho príkladom je aj spoločná organizácia národných kongresov. XXXVIII. Spoločný kongres českých a slovenských chirurgov sa konal v dňoch 18. – 20. októbra 2010 v Brne (VII. Český chirurgický kongres), XXXIX. Spoločný kongres českých a slovenských chirurgov sa konal v dňoch 12. – 14. septembra 2012 v Košiciach (VI. Slovenský chirurgický kongres) a XL. Spoločný kongres českých a slovenských chirurgov sa bude konať d dňoch 11. – 13. septembra 2013 v Plzni s tématikou Onkochirurgia. Slovenská chirurgická spoločnosť participuje aj na pravidelnej organizácii konferencie – Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. V roku 2013 sa koná už XV. ročník tohto zaujímavého podujatia poriadaného na Vysočine v blízkosti Nového Města na Moravě.

Obe národné chirurgické spoločnsoti spolupracujú aj na úrovni mladých chirurgov, pretože vzájomne poriadajú – raz v Čechách, raz na Slovensku – Dni mladých chirurgov profesora Stanislava Čárskeho. V tomto roku sa uskutočnia už XIII. Dni mladých chirurgov (7. – 8. júna 2013 v Senci pri Bratislave).

Na web stránke Slovenskej chirurgickej spoločnosti je zriadený link, ktorým je možné sa dostať na web stránku Českej chirurgickej spoločnosti.

Slovenská chirurgická spoločnosť spolupracuje aj s chirurgickými spoločnosťami iných krajín. Od roku 2007 každoročne participuje na organizácii stredoeurópskeho chirurgického kongresu „Central European Congress of Surgery“. Tieto kongresy sa konali v roku 2008 v Prahe, v roku 2009 v Katowiciach, v roku 2010 v Dubrovniku a v roku 2011 v Budapešti. Na Slovensko pripadá organizácia v roku 2014.

Zo slovenských podujatí Slovenská chirurgická spoločnosť poriada a garantuje tri hlavné podujatia – Chirurgický deň Kostlivého v Bratislave (v roku 2012 sa konal 66. ročník), Stredoslovenské chirurgické dni – striedavo v Banskej Bystrici a v Žiline (v roku 2012 sa konal 32. ročník) a Dies Jessenii v Košiciach (v roku 2013 sa bude konať 20. ročník).

Po ročnej prestávke sa v roku 2012 obnovilo vydávanie časopisu Slovenskej chirurgickej spoločnosti „Slovenská chirurgia“, vedúcim redaktrom sa stal prof. MUDr. Jozef Radoňak, PhD. a začala sa spolupráca s vydavateľstvom Solen. Časopis, ktorý dostávajú zdarma všetci aktívni členovia SCHS má novú čelnú stranu ale zostal na nej obraz medaily profesora Kostlivého. Táto medaila je aj naďalej najvýznamnejším ocenením, ktoré udeľuje Slovenská chirurgická spoločnosť.

Ďalšie voľby do výboru SCHS sa konali začiatkom roku 2009. Na obdobie rokov 2009 – 2012 sa členmi výboru stali: Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. (prezident), Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc. (1. viceprezident), MUDr. Mirodslav Mýtnik, PhD. (2. viceprezident), Doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc, mim.prof. (vedecký sekretár), Prof. MUDr. Juraj Bober, CSc. , Prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc. , Prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc. (súčasne hlavný odborník MZ SR pre odbor chirurgia), Prof. MUDr. Peter Labaš, CSc. , Doc. MUDr. Juraj Olejník, CSc. , Doc. MUDr. Martin Huťan, CSc. , Doc. MUDr. Emil Bakoš, CSc. , MUDr. Rastislav Johanes, MUDr. Andrej Ferenčík.

Korešpondenčné voľby do výboru SCHS na obdobie rokov 2014 – 2018 nominovali do výboru: Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc. (prezident), prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. (1. viceprezident), prim. MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD. (2. viceprezident), doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD. (vedecký sekretár), prof. MUDr. Emil Bakoš, CSc. , doc. MUDr. Jozef Belák, CSc. , Prof. MUDr. Juraj Bober, CSc. , Prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc. , Prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc. (súčasne hlavný odborník MZ SR pre odbor chirurgia), Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD. , Doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc, mim.prof. , prof. MUDr. Juraj Olejník, CSc. doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.

V ďalších voľbách boli na obdobie 2018-2022 zvolení: Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc. (prezident), prim. MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD. (1. viceprezident), Doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc, mim.prof. (2. viceprezident), doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD. (vedecký sekretár), doc. MUDr. Jozef Belák, CSc. , Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc. , Prof. MUDr. Janka Kaťuchová, PhD. , Prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc. (súčasne hlavný odborník MZ SR pre odbor chirurgia), Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD. , MUDr. Alexander Mayer, PhD. , doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc. , doc. Juraj Váňa, PhD. , MUDr. Andrej Vrzgula, PhD.

 

Aktualizované: 27.1.2019

 
spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS | Vádium s.r.o. 2009 |