Cyprián | Monday - 27. September 2021
 
tlačiť

Stanovy Slovenskej lekárskej spoločnosti

Čl. I.
Všeobecné ustanovenie.

Slovenská lekárska spoločnosť je mimovládna, politicky nezávislá, nezisková. asociácia odborných spoločností a regionálnych spolkov pôsobiacich v oblasti medicíny, ktorej členovia sa podieľajú na rozvoji medicínskych odborov a zdravotníctva v SR.

Čl. II.
Názov a sídlo.

Asociácia má názov Slovenská lekárska spoločnosť, jej sídlom je Bratislava, a okrem celého názvu používa skratku SLS alebo SMA (Slovak Medical Association). Má vlastné logo, zvlášť pre slovenskú a anglickú skratku názvu.
Názvy odborných spoločností (OS) alebo regionálnych spolkov (RS) vyjadrujú ich odborné zameranie alebo územné pôsobenie.
Odborné spoločnosti a spolky, ako organizačné zložky SLS (OZ SLS) môžu používať vlastné logo, a za názvom uvádzajú " ... člen Slovenskej lekárskej spoločnosti", (Member of Slovak Medical Association).

ČL. III.
Vznik a registrácia.

1. Slovenská lekárska spoločnosť bola zaregistrovaná ako právnická osoba v roku 1969 a spolu s Českou lekárskou spoločnosťou tvorila Československú lekársku spoločnosť J. E. Purkyně. Po rozdelení Československej federatívnej republiky na dva samostatné štáty sa podľa územného princípu rozdelila aj Československá lekárska spoločnosť J. E. P. na dve rovnocenné samostatné národné spoločnosti: Českú lekársku spoločnosť J. E. P. a Slovenskú lekársku spoločnosť.
Prvé stanovy Slovenskej lekárskej spoločnosti boli zaregistrované na MV SSR dňa 3.9.1969, pod číslom WS/ 1-103/1969. Ďalšie zmeny a doplnky: dňa 11.7.1974 -VVS/ 1-411/73. dňa 13.10.1982 - VVS/ 1-555/82, dňa 10.7.1991-VVS/ 1-909/90-172, dňa 23.3.1994 - VVS/ 1-909/90-172-1, dňa 9.3.1995 - VVS/ 1-909/90-172-2, dňa 13.12.1996 -VVS/ 1-909/90-172-3. 2. V súlade s ustanovením § 19 zákona č. 83/1990 Zb. je občianskym združením.
3. SLS, jej odborné spoločnosti a spolky môžu .byť kolektívnym členom iných národných, alebo medzinárodných mimovládnych organizácií podobného záujmového zamerania.

Čl. IV.
Poslanie a ciele.

1. SLS zastupuje svoje odborné spoločnosti a spolky navonok s cieľom ochraňovať ich oprávnené požiadavky a záujmy vo vzťahu k iným subjektom.
2. SLS iniciuje, predkladá, presadzuje a publikuje návrhy a stanoviská:
a) k otázkam súvisiacim s odbornosťou a vedeckosťou jednotlivých medicínskych odborov,
b) k otázkam týkajúcim sa možnosti uplatňovať v medicínskej praxi špičkové diagnostické a liečebné postupy,
c) k otázkam etiky lekárov a zdravotníckych pracovníkov ako občanov i ako realizátorov diagnostických a terapeutických postupov,
d) k otázkam existujúcich a pripravovaných legislatívnych noriem v zdravotníctve
e) k otázkam špecializovaných náplní v systéme ďalšieho vzdelávania,
f) k návrhom odborníkov do rôznych komisií.

3. Iniciuje a sprostredkováva transfer najnovších vedeckých odborných medicínskych diagnostických a liečebných poznatkov do praxe formou neinštitucionálneho vzdelávania Za týmto účelom sama alebo prostredníctvom svojich OZ:
a) poriada odborné a vedecké podujatia /kongresy, konferencie, zjazdy, sympóziá s domácou a medzinárodnou účasťou/, sprievodné výstavy a sympóziá medicínskych a farmaceutických firiem,
b) podporuje účasť svojich členov na odborných a vedeckých podujatiach doma i v zahraničí,
c) vydáva odborné medicínske časopisy, zborníky, bulletiny a iné informačné materiály,
d) vydáva kalendár odborných a vedeckých podujatí SLS,
e) informuje členskú základňu o najnovších medicínskych a farmaceutických výrobkoch:
4. Poskytuje členskej základni ekonomicko-právne poradenské služby.
5. Nadväzuje kontakty s medzinárodnými mimovládnymi organizáciami, odbornými a vedeckými zdravotníckymi organizáciami doma i v zahraničí.
6. Uzatvára dohody o spolupráci a recipročnej výmene odborníkov a pracovníkov svojich aparátov s partnerskými medzinárodnými organizáciami
7. Vyhlasuje súťaže a udeľuje ceny a pocty.
8. Na zabezpečenie poslania a cieľov uvedených v bodoch 1-7 tohto článku môže SLS získavať fínančné prostriedky aj vlastnou hospodárskou činnosťou, a pre tento účel môže zakladať, alebo byť spoločníkom odchodných a iných spoločností, prípadne družstiev.

Čl. V.
Členstvo v SLS.

Členstvo môže byť:
a) individuálne,
b) kolektívne,
c) pridružené,
d) čestné.

Čl. VI.
Vznik členstva.

* índividuálnym členom sa môže stať osoba bez rozdielu štátnej príslušnosti, rasy, národnosti, pohlavia a náboženského vyznania, ktorá sa štúdiom.pripravuje.na medicínske alebo iné zdravotnícke povolanie.
* vykonáva vedeckú odbornú alebo inak kvalifíkovanú činnosť v zdravotníctve, zdravotníckej vede. výskume, školstve,
* je inak profesijne orientovaná na zdravotnícku problematiku.
* súhlasí so stanovami SLS
* zaplatí zápisné a ročne členský príspevok
Individuálnym členom sa možno stať len prostredníctvom niektorej z odborných spoločnosti a jedného regionálneho spolku členov SLS, na základe členskej prihlášky schválenej výborom príslušnej organizačnej zložky SLS.
2 Odborná spoločnosť, alebo spolok, ktoré nadobudli právnu subjektivitu v súlade s uznesenim zjazdu delegátov SLS, ostávajú ďalej v SLS ako jej kolektívni členovia.
3. Prídruženým členom sa môže stať domáce alebo zahramčné medicínske združenie, ktorého predmet činnosti je príbuzný s predmetom činnosti SLS, je právníckou ósobou, jeho stanovy a činnosť nie sú v rozpore so stanovami a činnosťou SLS a prislušných medzinárodných spoločnosti, a ktoré nemá názov a predmet činnosti zhodný s názvom a predmetom činnosti niektorej z odborných spoločnosti, alebo regionálných spolkov SLS. O prijati za pridruženého člena SLS rozhoduje Predsednictvo SLS (P SLS)
4 Čestné členstvo SLS a čestné členstvo odbornej spoločnosti SLS sú osobitné druhy pôct, ktoré sa udeľujú členom a osobám za:
• mimoriadne zásluhy na rozvoji medicínskej a farmaceutickej vedy doma i v zahraničí,
• rozširovanie kontaktov a odbornej spolupráce s domácimi a zahraničnými partnermi,
• dlhoročnú prácu a úspešné pôsobenie v odbornej spoločnosti, regionálnom spolku členov SLS, vo výbore, komisii alebo pracovnej skupine,
• iné zásluhy na plnení úloh a poslania SLS.
Odovzdávajú sa spravidla pri významnom životnom, pracovnom jubileu alebo odbornom podujatí.
Návrhy na udelenie čestného členstva SLS a čestného členstva odbornej spoločnosti SLS predkladajú a zdôvodňujú členovia P SLS, výbory odborných spoločností, spolkov, alebo kolektívnych členov. O ich udelení rozhoduje P SLS.
Diplomy čestných členstiev sa vyhotovujú v jednom exemplári, v latinskom jazyku a sú evidované na sekretariáte SLS.
Čestné členstvo SLS podpisuje prezident a vedecký sekretár SLS. Čestné členstvo odbornej spoločnosti podpisuje vždy prezident SLS a predseda (prezident) odbornej spoločnosti, prípadne aj vedecký sekretár.
5. Výšku zápisného a kategórie členských príspevkov pre rôzne formy clenstva stanovuje príspevkový poriadok SLS.

ČL. VII.
Zánik členstva.

1. Individuálne členstvo v SLS zaniká:
a) vystúpením na základe písomnej žiadosti člena,
b) úmrtím člena,
c) po roku neplatenia základných príspevkov,
d) vylúčením pre hrubé porušenie stanov a záujmov SLS alebo jej OZ, ak sa náprava nedosiahla inými prostriedkami, vrátane predchádzajúceho upozornenia revíznou komisiou (RK) SLS.
e) pre iné vážne dôvody (napr. trestná činnosť).

2 Členstvo kolektívneho člena zaniká:
a) vystúpením na základe písomnej žiadosti, doloženej uznesením členskej schôdze, alebo zápisnicou z členskej schôdze,
b) pre neplatenie členských príspevkov,
c) zánikom kolektívneho člena,
d) vylúčením z dôvodov uvedených v Čl. VII, bod 1, písm. d) týchto stanov,
e) pre iné vážne dôvody

3. Čestné členstvo SLS a čestné členstvo odbornej spoločnosti zaniká
a) vzdaním sa,
b) zrušením členstva z dôvodov uvedených v Čl. VII písm. d/ týchto stanov
c) pre iné vážne dôvody

Čl. VIII.
Práva a povinnosti členov SLS.

1 Individuálni členovia SLS majú právo;
a) voliť a byť volení do P SLS, do výborov OZ SLS, komisii, pracovných skupín alebo sekcií,
b) zúčastňovať sa v zastúpení SLS na domácich a zahraničných odborných vedeckých podujatiach, študijných pobytoch alebo stážach,
c) byť navrhovaní a pracovať v odborných komisiách, pracovných skupinách, vedeckých sekciách alebo výboroch domácich a zahraničných partnerských organizácií alebo mimovládnych inštitúcií, ktorých záujmy a predmet činnosti nie sú v rozpore s poslaním SLS,
d) predkladať P SLS, výborom OZ SLS, ich komisiám, pracovným skupinám a sekciám a sekciám návrhy, stanoviská, týkajúce sa zabezpečenia záujmov a práv členov a riešenia problematiky, vyplývajúcej z poslania a činnosti SLS,
e) byť informovaní o činnosti SLS,
f) uchádzať sa o ceny P SLS, OS, RS, alebo o ceny kolektívneho člena SLS,
g) byť navrhnutí a získať pocty P SLS a pocty OS, RS,
h) využívať služby poskytované členom SLS,
i) podávať sťažnosť na činnosť orgánov P SLS a OS, RS, ich komisií, pracovných skupin, sekcií a jednotlivých členov.

2. Individuálni členovia SLS majú tieto povinnosti:
a) dodržiavať stanovy SLS, ich vykonávacie predpisy, štatúty, interné smernice a všeobecne platné právne predpisy,
b) neohrozovať záujmy a činnosť SLS,
c) zaplatiť zápisné a členský príspevok,
d) oznamovať všetky zmeny, týkajúce sa osobných údajov a členstva v SLS.

3. Povinnnosti kolektívneho člena SLS;
a) Stanovy kolektívneho člena SLS nemôžu byt' v rozpore so stanovami SLS,
b) kolektívny člen SLS ručí za záväzky svojich členov voči SLS (napr. úhrada členských príspevkov, vyrovnanie poskytovaných záloh a pod.),
c) kolektívny člen SLS je povinný dodržiavať stanovy SLS a ich vykonávacie predpisy.

4. Povinnosti pridruženého člena SLS sa upravujú v individuálnych dohodách. v súlade so stanovami SLS.
5 Činnosť OZ SLS , jej jednotlivých Členov nemôže poškodzovať záujmy SLS (etické, odborné, hospodárske a iné).

Organizačná štruktúra SLS

Organizačnú štruktúru tvoria:
a) odborné spoločnosti - podľa odborného zamerania,
b) spolky lekárov a spolky členov SLS podľa regionálneho pôsobenia,
c) sekretariát SLS.

1. Odbomé spoločnosti a spolky sú organizačnými zložkami SLS. Majú výbory a môžu vytvárať sekcie, komisie a pracovné skupiny a pod. Ich členská základňa musí mať pri svojom vzniku najmenej 50 členov. 0 udelení výnimky rozhoduje P SLS.
2. Kompetencie členov výborov OZ SLS sa riadia smernicou, ktorú schvaľuje P SLS. Kompetencie a počty Členov sekcií komisií a pracovných skupín OZ SLS stanovujú ich vlastné predpisy.
3. Funkcionári SLS môžu byť za výkon funkcie finančne odmenení.
4. Sekretariát SLS profesionálne zabezpečuje Činnosť SLS a OZ SLS a spravuje ich majetok.
Na Čele sekretariátu je riaditeľ, ktorý vykonáva funkciu vedúceho organizácie. Rozsah činnosti sekretariátu upravuje organizačný poriadok SLS.
Pracovnici sekretariátu sú v pracovno-právnom vzťahu, ktorý je upravený v pracovnom poriadku SLS.

ČL. X.
Sústava orgánov SLS.

Orgánmi SLS sú:
a) zjazd,
b) predsedníctvo a prezídium,
c) revízna komisia
a tvoria ich volení zástupcovia OS, RS a kolektívnych členov.

1. Zjazd SLS je najvyšším orgánom SLS a môže byť riadny alebo mimoriadny. Riadny zjazd zvoláva P SLS raz za štyri roky. Mimoriadny zjazd môže byt' zvolaný rozhodnutím P SLS, z iniciativy najmenej jednej tretiny členov, ktorí si zaplatili členský príspevok v príslušnom kalendámom roku, alebo RK, v prípade, že po jej opakovanom upozornení na nedostatky, P SLS nezabezpečilo odstránenie nedostatku.
So zvolaním zjazdu musia byť oboznámené všetky výbory OZ SLS a kolektívnych členov najmenej štyri týždne vopred a program , prípadne d'alšie materiály odoslané najmenej pätnásť dní pred jeho uskutočnením.
Zjazd delegátov je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina zvolených delegátov do termínu začatia zjazdu, náhradný zjazd sa uskutoční o tridsať minút neskôr, ešte v ten istý deň a s tým istým programom Náhradný zjazd je uznášania schopný, ak je prítomný akýkoľvek počet delegátov. Rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov.
Na prijatie rozhodnutia, týkajúceho sa zlúčenia, rozdelenia alebo zániku SLS a s tým spojených majetkových dôsledkov, prípadne vylúčenia niektorej OZ SLS, Je potrebné, aby zaň hlasovala dvojtretinová väčšina zvolených delegátov.

Zjazd delegátov SLS sa môže realizovať aj korešpondenčne, a to len vo zvlášť zdôvodnených prípadoch, a ak to charakter programu dovoľuje P SLS môže zo závažných dôvodov rozhodnúť o odsunutí zjazdu o jeden rok. V takom prípade do najbližšieho zjazdu platia rozhodnutia a stanoviska P SLS ako rozhodnutia a stanoviská zjazdu.
Rokovanie a voľby zjazdu sa riadia rokovacím poriadkom a volebným poriadkom.
Náklady spojené so zvolaním a priebehom zjazdu (cestovné, ubytovanie, diéty) hradí SLS a jej organizačné zložky v pomere 60% - SLS a 40% organizačné zložky.

Do kompetencie zjazdu SLS patrí:

a) schvaľovať:
• program zjazdu,
• rozpočet a správu o hospodárení SLS,
• páan činnosti a výročnú správu SLS,
• správu RK SLS,
• princípy a priority činnosti SLS,
• zmeny a doplnky stanov SLS, ich vykonávacích predpisov (volebný, rokovací, príspevkový a hospodársky poriadok), štatútov a vnútorných poriadkov,
• vznik nových OZ SLS
• vyhlásenia a stanoviská delegátov zjazdu.

b) rozhodovať o:
• zlúčení, rozdelení, zániku SLS, a s tým spojených majetkových dôsledkov, prípadne iných organizačných zmenách,
• prijatí alebo vylúčení OZ alebo pridruženého člena SLS,
• iných zásadných otázkach predkladaných predsedníctvom SLS, revíznou komisiou SLS alebo OZ SLS.

c) voliť a odvolávať:
• členov P SLS,
• členov RK SLS,
• náhradníkov P a RK SLS.

2. P SLS je štatutárnym orgánom, ktorý zodpovedá za svoju činnosť zjazdu SLS a rozhoduje o všetkých závažných otázkach SLS v období medzi jeho zasadnutiami.
P SLS má 15 členov a dvoch náhradníkov. Doplňovanie členov je možné len z náhradníkov, nie kooptáciou.
Členmi P SLS s hlasom poradným sú čestní členovia P SLS, riaditeľ sekretariátu SLS, predsedovia (prezidenti) alebo poverení členovia výborov tých OZ alebo kolektívnych členov, ktoré majú nad tisíc členov, ak ich delegáti neboli do P SLS na zjazde zvolení.
P SLS volí spomedzi seba prezidenta, vedeckého sekretára, viceprezidentov a menuje členov prezídia SLS.
Členmi prezídia sú prezident, vedecký sekretár, viceprezidenti, riaditeľ sekretariátu SLS, prípadne ďalší členovia, ktorých P SLS splnomocnilo na operatívne rozhodovanie a plnenie úloh medzi jeho zasadnutiami.
Prezídium zasadá raz za dva týždne. Zvoláva ho prezident, v jeho nepritomnosti vedecký sekretár, alebo viceprezidenti. Zasadnutí prezídia sa môžu zúčastňovať všetci členovia P SLS.

P SLS zasadá dva razy ročne. Zvoláva ho a rokovanie vedie prezident, v jeho neprítomnosti vedecky sekretár alebo jeden z viceprezidentov.
P SLS a Prezídium sú uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina zvolených členov a rozhodujú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
Na riešenie odborných otázok alebo úloh si môže P SLS vytvárať sekcie, komisie, pracovné skupiny, prípadne vymenovať poradcov.

3 RK SLS je kontrolným orgánom SLS. zodpovedá za svoju činnosť Zjazdu SLS. Má troch členov a jedného náhradníka. Členom RK SLS nemôže byť člen P SLS. Členovia RK SLS majú právo zúčastňovať sa zasadnutí P SLS s hlasom poradným.
RK SLS zasadá najmenej raz ročne. Zasadnutia zvoláva predseda a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

RK SLS vykonáva kontrolu:
a) hospodárenia SLS,
b) dodržiavania Stanov SLS, ich vykonávacích predpisov a vnútorných poriadkov,
c) plnenia uznesení Zjazdu SLS.
Do kompetencie RK spadá aj riešenie sťažností členov SLS na činnosť niektorej OZ.

ČL XL
Sústava orgánov OZ SLS - ich práva a povinnosti.

Orgánmi OZ SLS sú:
a) členská schôdza,
b) výbor,
c) revízor alebo revízna komisia (podľa počtu členov členskej základne).

1. Členská schôdza je najvyšším orgánom organizačných zložiek SLS. Zvoláva ju výbor najmenej raz za dva roky. Uskutočniť sa môže aj z iniciatívy najmenej jednej tretiny členov, alebo RK OZ SLS, ak výbor nezabezpečil nápravu nedostatkov ani po jej opakovanom upozornení.
OZ SLS, ktoré majú viac ako 300 členov, môžu konať v záujme uznášaniaschopnosti schôdze delegátov, ktorých poveruje výbor OZ SLS písomným mandátom zastupovať členov OZ. Výber delegátov rešpektuje regionálne zastúpenie a odbornú skladbu členskej základne. Jeden delegát zastupuje 10 členov členskej základne.
S rozhodnutím o zvolaní členskej schôdze musí byť oboznámená celá členská základňa najmenej štyri týždne vopred a program, prípadne ďalšie materiály odoslané najmenej pätnásť dní pred jej uskutočnením.
Členská schôdza, predovšetkým voľby, sa môžu uskutočniť aj korešpondenčným spôsobom.
Členská schôdza (schôdza delegátov) je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov (dvojtretinová väčšina delegátov) a rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov (delegátov).
Na prijatie závažných rozhodnutí týkajúcich sa napr. zmeny právnej formy v rámci SLS, rozdelenia alebo zlúčenia OZ SLS, vystúpenia OZ SLS zo SLS a iné rozhodnuta spojené s majetkovoprávnymi dôsledkami, je potrebné, aby sa členskej schôdze (schôdze delegátov) zúčastnili najmenej 2/3 členov ( 4/5 delegátov) a rozhodnutia sa prijímali nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov (delegátov). Takéto závažné rozhodnutie členskej schôdze (schôdze delegátov) musí byť vierohodne zdokumentované a predložené P SLS. V záujme dostatočnej účasti OZ pri rozhodovaní o závažných otázkach volí výbor korešpondenčný spôsob hlasovania (pozri volebný poriadok).
Ak rozhodnutie OZ SLS o jej vystúpení zo SLS poškodzuje všeobecné záujmy SLS má P SLS právo iniciovať založenie novej OZ SLS rovnakého zamerania.

Do kompetencie členskej schôdze patrí:

a) schvaľovať:
• program členskej schôdze,
• rozpočet a správu o hospodárení,
• plán činnosti a výročnú správu,
• správu revízora alebo RK,
• vznik nových sekcii,
• vyhlásenia a stanoviská členov.
b) predkladať Zjazdu delegátov návrhy na zlúčenie, rozdelenie, zmenu právnej formy, alebo zánik OZ SLS a s tým súvisiacich majetkových dôsledkov.

c) rozhodovať o:
• zlúčení, rozdelení, zániku alebo zmene právnej formy a s tým spojených majetkových dôsledkoch,
• dĺžke funkčného obdobia,
• počte členov výborov a ich náhradníkov,
• počte členov RK a ich náhradníkov,
• návrhoch na vznik sekcií, pracovných skupín a komisií, počte ich členov alebo o ich zániku,
• iných zásadných otázkach predkladaných výborom, RK (revízorom) alebo členmi.

d) voliť a odvolávať:
• členov a náhradníkov výboru, sekcií, pracovných skupín alebo komisií,
• členov a náhradníkov RK (revízora).

2. Výbory OZ SLS rozhodujú o všetkých závažných otázkach v období medzi zasadnutiami členskej schôdze.
Výbor má najmenej päť členov a dvoch náhradnikov. Členmi výboru s hlasom poradným sú predsedovia sekcií, pracovných skupín a komisií.
Doplňovanie členov výboru je možné len z náhradníkov. nie kooptáciou. Spomedzi seba si výbor zvolí predsedu (prezidenta), vedeckého sekretára, podpredsedu (viceprezidenta), prípadne ďalších (napr. : hospodára, pokladníka a pod.).
Pri voľbe predsedu (prezidenta) sa prihliada na jeho odborne renomé a na osobne kontakty s partnerskými organizáciami.
Výbor zvoláva predseda (prezident), v jeho neprítomnosti vedecký sekretár alebo podpredsedovia (viceprezidenti).
Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina zvolených členov a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

Práva a povinnosti výborov OZ SLS:

a) zvolať členskú schôdzu,

b) predkladať členskej schôdzi na schválenie:
• správy o činnosti a hospodárení,
• plan činnosti a rozpočet,
• návrh na vyberanie ďalších (dodatkových členských príspevkov,
• návrh na zmenu právnej formy alebo zániku OS, SL alebo SF a z toho vyplývajúceho majetkového vysporiadania,
• návrh na vznik nových sekcii, pracovných skupín a komisií,
• návrh na zmenu názvu,
• iné návrhy, ktorých význam a charakter spadajú do kompetencie rozhodovania členskej základne.

c) zodpovedať za:
• účelnosť hospodárnosť pri nakladaní so získanými finančnými prostriedkami len na ciele, ktoré vyplývajú z predmetu činnosti SLS.
• dodržiavanie stanov, interných smerníc, štatútov SLS avšeobecne platných právnych noriem (vrátane daňových zákonov).

d) zabezpečiť:
• transparentnosť a preukázateľnosť hospodárenia a dokladovania činnosti.

e) ochraňovať:
• majetok a majetkové práva vlastnej OZ,
• údaje o členskej základni a využívať ich len spôsobom upraveným smernicou SLS a na ciele, ktoré vyplývajú z predmetu činnosti SLS.

f) predkladať Predsedníctvu SLS:
• správy o priebehu a výsledku volieb,
• návrhy na vznik nových sekcií a nových OS, ak boli schválené členskou schôdzou,
• stanoviská, pripomienky a návrhy týkajúce sa činnosti SLS,
• zápisnice zo zasadnutí výborov,
• plány odborných podujatí,
• návrhy na udelenie cien a pôct P SLS,
• stanoviská, názory, posudky odborných materiálov a legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu činnosti SLS,
• návrhy na uzatváranie dohôd o spolupráci s partnerskými medicínskymi organizáciami doma i v zahraničí,
• iné návrhy vyplývajúce z predmetu a rozsahu kompetencii SLS.

g) predkladať sekretariátu SLS na vedomie a archivovanie:
• programy , pozvánky a iné materiály týkajúce sa odborných podujatí a aktivít (informačné listy, oznámenia a pod.),
• informácie o udelení vlastných cien a pôct,
• vydávané odborné časopisy, zborníky, prípadne iné odborné materiály.

h) schvaľovať návrhy a rozhodovať o:
• prijímaní nových členov,
• udelení vlastných cien a pôct, prípadne finančnej odmeny prislúchajúcej k nim, hospodárení s vlastnými finančnými prostriedkami a ich využívaní len na ciele a poslanie uvedené v Čl. IV. týchto Stanov.

i) zostavovať:
• rozpočet,
• správu o činnosti a hospodárení,
• plán činnosti a odborných podujatí,

j) vysielať:
• delegátov na zjazd SLS,
• svojich členov na:
- odborné podujatia doma a v zahraničí,
- prácu v odborných komisiách, redakčných radách, pracovných skupinách alebo mimovládnych organizáciách.

Práva a povinnosti výborov kolektívnych členov vo vzťahu k SLS sú zhodné s právami a povinnosťami výborov OZ SLS.

3. Práva a povinnosti výborov sekcií OZ SLS
Výbory sekcií riešia odbomé a organizačné otázky týkajúce sa ich špecializácie. Prijaté návrhy a stanoviská predkladajú na schválenie výboru svojej odbornej spoločnosti. Výbor OZ SLS usmerňuje ich činnosť.
4. Práva a povinnosti revízora alebo revíznej komisie OZ SLS Revízna komisia (revízor)je kontrolným orgánom OZ SLS a za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi OZ SLS.

Do kompetencie revíznej komisie (revízora) spadá kontrola:
• hospodárenia,
• dodržiavania stanov SLS a ich vykonávacích predpisov,
• plnenie uznesení Zjazdu SLS členskej schôdze a výboru OZ SLS. Revízna komisia (revízor) rieši sťažnosti členov OZ SLS, ktoré sa týkajú činnosti výboru OZ SLS, alebo niektorého jej člena.

ČL. XII.
Majetok a hospodárenie SLS a jej OZ.

1. Majetok SLS a jej OZ slúži na rozvoj a zabezpečenie činnosti vyplývajúcej z ich poslania.

2 Majetok SLS a jej OZ tvoria:
• hmotný a nehmotný investičný majetok,
• finančné prostriedky vedene na bežných účtoch SLS v peňažných ústavoch a pokladnici SLS,
• duševný majetok (autorské práva, výsledky odbornej, vedecko-výskumnej a expertíznej činnosti, iné práva a peniazmi oceniteľné hodnoty, vrátane databázy členskej základne SLS),
• pohľadávky voči fyzickým a právnickým osobám.

3. Zdroje nadobúdania majetku SLS a jej OZ:
• zápisné a členské príspevky,
• poplatky za účasť, vystavovanie a prezentáciu na odborných podujatiach SLS,
• jednorázové účelové príspevky a zbierky.
• reklamy a inzercie publikované vo vydávaných odborných časopisoch, publikáciách a informačných materiáloch,
• dary a sponzorské príspevky,
• úroky z vkladov na bežných účtoch,
• iné príjmy vyplývajúce z predmetu činnosti alebo hospodárskej činnosti ,
• prípadne účelové dotácie.

4. Majetok SLS spravuje sekretariát SLS . Za hospodárenie s majetkom OZ zodpovedá OZ SLS spolu so sekretariátom SLS.
5. Majetok SLS alebo jeho časť delimitovaná na kolektívneho člena pri jeho vzniku môže byť použitý len na poslanie a ciele uvedené v Čl. IV. týchto stanov.

ČL. XIII.
Zastupovanie SLS a jej OZ.

1. SLS zastupuje navonok prezident, vedecký sekretár, viceprezidenti a riaditeľ sekretariátu, prípadne iní prezidentom poverení členovia P SLS.
2. OZ SLS zastupujú navonok predseda (prezident), vedecký sekretár, podpredsedovia (viceprezidenti) alebo predsedom (prezidentom) poverení členovia výboru, a to v rozsahu kompetencií výplývajúcich zo stanov SLS.
3. PodpisovanÍe za SLS a jej OZ je upravené v poukazovacom a dispozičnom práve SLS.

ČL XIV.
Zánik SLS a jej OZ a kolektívnych členov.

1. SLS zaniká dobrovoľným rozpustením, rozdelením alebo zlúčením s iným združením, ak o tom:
a) rozhodne zjazd delegátov SLS,
b) právoplatným rozhodnutím MV SR o rozpustení SLS podľa § 12 odst. 3. Zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
V prípade zániku SLS vykonávajú majetkové vysporiadanie štatutárne organy, zjazd delegátov SLS na návrh P SLS alebo likvidátor v prípade zániku uvedenom v Čl. XIII. , bod 1, písm. b/ týchto stanov.
2. OZ SLS zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s inou OZ SLS, prípadne iným združením, a to postupom uvedeným v Čl. X. , bod 1, odst. 4 týchto stanov alebo na základe právoplatného rozhodnutia MV SR.
O majetkovom vysporiadaní v prípade zániku OZ SLS rozhoduje zjazd delegátov na návrh P SLS alebo MV SR, ktoré vydalo rozhodnutie o rozpustení OZ SLS.

 

Aktualizované: 28.8.2009

 
spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS | Vádium s.r.o. 2009 |